Organizačný poriadok

ORGANIZAČNÝ PORIADOK DRAHOVSKEJ HOKEJBALOVEJ LIGY

Článok č. 1

Zaraďovanie tímov do súťaže
 1. Organizácia Drahovská hokejbalová liga (ďalej len ako „DHbL“) je riadiacim, organizačným a disciplinárnym orgánom, do ktorého kompetencii spadá najmä schvaľovanie dokumentov organizačného poriadku a jeho zmien, disciplinárneho poriadku a jeho zmien a hokejbalových pravidiel a ich zmien.
 2. Riadiaci orgán súťaže môže ako podmienku účasti družstva v súťaži stanoviť štartovné. Štartovné sa uhradí spoločne s prihláškou do súťaže. Ak sa družstvo nezúčastní súťaže alebo z nej vystúpi, štartovné sa nevracia.
 3. Riadiaci orgán súťaže má právo nezaradiť alebo vylúčiť z účasti v súťaži družstvo/hráča, ktoré si neplní svoje povinnosti, porušuje stanovy a záväzné dokumenty DHbL, alebo závažne nerešpektuje povinnosti stanovené riadiacim orgánom.
 4. Kluby predložia riadiacemu orgánu súťaže najneskôr týždeň pred zahájením súťaže prihlášku družstva v dvoch vyhotoveniach. Na súpiske musia byť uvedený najmenej 4 hráči vrátane najmenej 1 brankára. Súpiska musí obsahovať:
  a) presný názov klubu, označenie družstva
  b) zodpovedného zástupcu za klub
  c) mená a priezviská hráčov, dátumy narodenia
  d) hráči mladší ako 18 rokov sú povinní doložiť k súpiske tímu súhlas ich zákonného zástupcu s ich štartom v súťaži, v opačnom prípade ak tak neučinia, bude to považované za neoprávnený štart a potrestané podľa organizačného poriadku DHbL
  e) na súpiske nemôže byť uvedený hráč, ktorý aktívne hrá v profesionálnom klube ľadového hokeja v opačnom prípade to bude považované za neoprávnený štart a potrestané podľa organizačného poriadku DHbL
  f) na súpiske nemôže byť uvedený hráč, mladší ako 15 rokov
 5. Hráč môže byť uvedený len na jednej súpiske a v ligových stretnutiach môže hrať len za družstvo, na ktorého súpiske je uvedený. V rovnakej súťaži hráč nesmie štartovať za viac ako jedno družstvo súčasne.
 6. Zneužitie súpisky, nepravdivé údaje alebo neoprávnené záznamy v nej sú disciplinárnym previnením.
 7. Prestupové obdobie pre hráčov je po skončení jesennej časti až do začatia jarnej časti.
 8. Hráč, ktorý v základnej časti neodohrá minimálne 50 % z možných stretnutí, nebude môcť nastúpiť v play-off.
Termíny stretnutí 
 1. Termíny stretnutí sú uvedené v rozpise súťaže a sú záväzné pre všetkých účastníkov súťaže.
 2. Hracím dňom je Nedeľa.
 3. Kluby môžu odohrať stretnutie zo závažných dôvodov aj mimo pôvodný termín ak ich dohodu schváli riadiaci orgán súťaže. Riadiaci orgán súťaže má právo v odôvodnených prípadoch nariadiť odohranie stretnutia v inom termíne alebo svojím nariadením môže stanoviť jednotný začiatok stretnutí tej istej súťaže v záujme jej regulárnosti.
 4. Po vzájomnej dohode, ktorú dajú na vedomie riadiacemu orgánu súťaže, môžu kluby odohrať súťažné kolo v obrátenom poradí ak dodržia termín stretnutia.
 5. Ak nemôže byť stretnutie odohrané alebo dokončené z vyššej moci, je povinnosťou klubov (družstiev) okamžite alebo najneskôr do 48 hodín dohodnúť sa na novom termíne a okamžite ho oznámiť riadiacemu orgánu súťaže.
 6. Ak nemôže byť súťažné kolo odohrané alebo dokončené z vyššej moci, je povinnosťou riadiaceho orgánu okamžite alebo najneskôr do 48 hodín stanoviť a oznámiť nový termín súťažného kola.
 7. Ak nedôjde k dohode klubov (družstiev) o termíne stretnutia alebo príde k sporom o miesto alebo termín stretnutia, môže riadiaci orgán termín stretnutia stanoviť svojím nariadením.
 8. Klub môže požiadať riadiaci orgán o presun zápasu, vopred a to najneskôr 4 dni pred začiatkom zápasu (t. j. streda) najviac 2 krát v jednej sezóne a to za poplatok ktorý je stanovený riadiacim orgánom.

Článok č. 2

Povinnosti klubov
 1. Kluby zodpovedajú najmä za:
  a) zdravotnú spôsobilosť hráčov
  b) vystupovanie a správanie svojich hráčov, zodpovedných zástupcov v súťaži
  c) dodržovanie platných poriadkov a plnenie nariadení daných rozpisom súťaže
  d) riadne plnenie svojich finančných záväzkov a záväzkov svojich členov voči riadiacemu orgánu súťaže
  e) zaobstaranie si jednotných dresov s číslom pre všetkých hráčov (vrátane brankára)

Článok č. 3

Povinnosti družstiev
 1. Družstvá sú povinné najmä:
  a) dostaviť sa na stretnutie
  b) nastúpiť v stanovenom čase, v odôvodnených prípadoch do skončenia čakacej doby (5 minút), na ihrisko v stanovenom počte hráčov.
 2. Maximálny počet hráčov na súpiske tímu na celú súťaž je 15 + brankár
 3. Stanovený počet hráčov na stretnutie je:
  a) minimálne 1, maximálne 2 brankári
  b) minimálne 3, maximálne 15 hráčov do poľa
 4. Družstvá zabezpečia bránu, po skončení zabezpečia čisté priestranstvo v okolí striedačiek, mantinelov po každom zápase. Kontrolu zabezpečí rozhodca so zapisovateľom, v prípade nedodržania zapíše priestupky do zápisu o stretnutí. Nedodržanie sa berie ako priestupok a bude riešený riadiacim orgánom, ktorý môže previnilý klub sankcionovať poplatkom.

Článok č. 4

Povinnosti členov družstiev
 1. Kapitán alebo zodpovedný zástupca družstva je povinný:
  a) vyplniť pred stretnutím Zápis o stretnutí, zapísať do neho všetkých hráčov a zodpovedných zástupcov svojho družstva a predložiť registračky rozhodcom najneskôr 5 minút pred stretnutím. Po skončení prvej tretiny sa už žiadny hráč do Zápisu o stretnutí dodatočne nemôže dopisovať.
  b) dostaviť sa na požiadanie rozhodcov alebo zástupcu riadiaceho orgánu k rozhodcom kvôli odstráneniu nedostatkov a kontrole údajov v Zápise o stretnutí, kvôli riešeniu mimoriadnych situácii a pod.
 2. Po skončení stretnutia prekontrolovať a podpísať Zápis o stretnutí, sporné veci uviesť do súladu po dohode s rozhodcami.
 3. Ovládať a dodržovať pravidlá hokejbalu, ustanovenia poriadkov a predpisov DHbL:
  a) vyžadovať slušné správanie a dodržovanie pravidiel hokejbalu vo svojom družstve
 4. Zodpovedný zástupca družstva je povinný:
  a) ovládať a dodržovať pravidlá hokejbalu, ustanovenia poriadkov a predpisov DHbL vyžadovať slušné správanie a dodržovanie pravidiel hokejbalu vo svojom družstve
 5. Hráč je povinný:
  a) ovládať a dodržovať pravidlá hokejbalu, ustanovenia poriadkov a predpisov DHbL, riadiť sa pokynmi kapitána, zodpovedného zástupcu družstva a rozhodcov
  b) dostaviť sa na vyzvanie rozhodcov ku kontrole totožnosti
 6. Kapitán družstva je okrem povinnosti hráča povinný spolu so zodpovedným zástupcom družstva vyžadovať slušné správanie a dodržovanie pravidiel hokejbalu vo svojom družstve.
 7. Nikto s členov družstva nemôže písať do Zápisu o stretnutí. Oprávnené, stručné, výstižné a vecné námietky zodpovedného zástupcu družstva, kapitána družstva k stretnutiu napíšu rozhodcovia, ktoré potom zodpovedný zástupca družstva alebo kapitán družstva podpíše. Ak zodpovedný zástupca družstva alebo kapitán družstva odmietne podpísať Zápis o stretnutí rozhodcovia to uvedú do Zápisu o stretnutí s príslušným vysvetlením.
 8. Zodpovedný zástupca družstva musí byť osoba staršia ako 18 rokov.
 9. Hráčov, ktorí boli uvedení v Zápise o stretnutí a do stretnutia nezasiahli, zapisovateľ po konzultácii so zodpovedným zástupcom družstva alebo kapitánom družstva vyškrtne. Hráč (brankár) zasiahol do stretnutia ak sa zúčastní hry alebo trestného strieľania alebo mu bol uložený trest alebo odpykáva trest za iného hráča alebo hráčsku lavicu. Ak sa náhradný brankár zúčastnil hry alebo trestného strieľania, zapisovateľ zapíše do Zápisu o stretnutí čas a stav stretnutia, kedy nastúpil.

Článok č. 5

Kontrola totožnosti
 1. Kapitánovi družstva umožní rozhodca overiť si v Zápise o stretnutí meno a priezvisko akéhokoľvek hráča družstva súpera.
 2. Kapitán družstva môže požiadať o kontrolu totožnosti akéhokoľvek hráča alebo hráčov súpera. V stretnutí sú rozhodcovia povinní takejto žiadosti vyhovieť do začatia tretej tretiny, neskôr vyhovejú rozhodcovia takejto požiadavke len keď to považujú za odôvodnené.
 3. Kontrolu totožnosti urobia rozhodcovia za prítomnosti zodpovedných zástupcov alebo kapitánov obidvoch družstiev takto:
  a) kontrolou súpisky porovnaním so skutočnosťou (registračkou)
  b) v zápornom prípade nepripustí hráča k ďalšiemu pokračovaniu stretnutia a o výsledku rozhodne riadiaci orgán súťaže

Článok č. 6

Vedenie stretnutia
 1. Na vedenie stretnutia deleguje riadiaci orgán súťaže rozhodcu a zapisovateľa. Kompetencie k delegovaniu rozhodcov a zapisovateľov stretnutia a ich počet na jednotlivých stretnutiach stanoví riadiaci orgán súťaže.
 2. Rozhodca predčasne ukončí stretnutie v týchto prípadoch:
  a) pre úmrtie hráča alebo rozhodcu
  b) na úradný zákrok orgánov štátnej správy (polície), takýto zákrok rozhodcovia nechajú potvrdiť v Zápise o stretnutí
  c) ak v priebehu stretnutia družstvo nemôže poslať na ihrisko z dôvodu trestov alebo zranenia správny počet hráčov
 3. Rozhodca má právo predčasne ukončiť stretnutie v týchto prípadoch:
  a) pre hrubé fyzické napadnutie hráča, zodpovedného zástupcu alebo diváka
  b) z dôvodov výslovne uvedených v pravidlách hokejbalu, pri dodržaní postupu stanoveného pravidlami hokejbalu
  c) pre nespôsobilosť hracej plochy, ktorá nastala v priebehu hry
  d) pre zranenie hráča alebo akéhokoľvek zástupcu stretnutia spôsobené predmetom vhodeným z hľadiska na hraciu plochu, do priestoru hráčskych a trestných lavíc alebo spôsobené divákom, ktorý vnikol do týchto priestorov
  e) pre opakované vniknutie divákov na hraciu plochu
  f) pre veľmi vážne zranenie hráča alebo rozhodcu

Rozhodca využije právo predčasného ukončenia stretnutia až vtedy, keď vyčerpal všetky možnosti k dokončeniu stretnutia a je presvedčený, že stretnutie nie je možné dohrať alebo by bolo ohrozené zdravie všetkých aktérov stretnutia.

 1. V prípade, že rozhodca predčasne ukončí stretnutie, oznámi túto skutočnosť spoločne s dôvodom zástupcom družstiev, riadiacemu orgánu súťaže podrobne popíše v Zápise o stretnutí dôvody predčasného ukončenia stretnutia. O výsledku predčasne ukončeného stretnutia ako i o ďalších opatreniach rozhodne riadiaci orgán súťaže.

Článok č. 7

Hrací čas a čas trestov
 1. Hrací čas, čas prestávok a čas trestov je stanovený pravidlami hokejbalu. Riadiaci orgán súťaže môže vo svojej pôsobnosti stanoviť hrací čas odlišný od pravidiel hokejbalu môže upraviť dĺžku hracieho času, alebo ustanoviť hrubý čas. V takomto prípade ustanoví aj časy zodpovedajúce dvojminútovým, päťminútovým a desaťminútovým trestom. Pre stanovenie odlišnej dĺžky hracieho času a času trestov si riadiaci orgán vyberie z možností podľa odst. 2 tohto článku.
 2. Hrací čas, čas trestov a čas prestávok
  a) hrací čas – čistý čas – 3×15 minút
  b) čas trestov – čistý čas – 2, 5 a 10 minút
  c) čas prestávky – čistý čas – 5 minút

Článok č. 8

Čakacia doba
 1. Čakacia doba je 5 minút a možnosť jej čerpania je len v závažných prípadoch.
 2. Ak stretnutie začalo po stanovenom začiatku, rozhodcovia túto skutočnosť zaznamenajú v Zápise o stretnutí aj s dôvodom zdržania. Ak došlo k čerpaniu čakacej doby vinnou niektorého z družstiev alebo usporiadateľského klubu, môže byť táto skutočnosť považovaná za disciplinárne previnenie a môže byť sankcionovaná poplatkom DHbL.
 3. Ak došlo k čerpaniu čakacej doby vinou niektorého z rozhodcov, môže byť táto skutočnosť považovaná za disciplinárne previnenie a rozhodcovi môže byť uložený trest stanovený v Rozpise súťaže daný riadiacim orgánom súťaže.
 4. Ak došlo k prečerpaniu čakacej doby 5 minút rozhodne o neuskutočnenom stretnutí riadiaci orgán súťaže.

HODNOTENIE VÝSLEDKOV V SÚŤAŽIACH

Článok č. 1

Výsledky stretnutí
 1. Za víťazstvo získava družstvo tri body, za výhru po nájazdoch dva body, za prehru po nájazdoch jeden bod, za prehru nula bodov.
 2. Kontumačný výsledok znamená priznanie troch bodov družstvu, ktoré sa neprevinilo. Do tabuľky sa započíta výsledok 5:0 v neprospech družstva, ktoré sa previnilo. Ak družstvo, v ktorého prospech je kontumačný výsledok vyhlásený, dosiahlo v stretnutí na ihrisku vyššieho gólového rozdielu, považuje sa výsledok dosiahnutý na ihrisku za kontumačný výsledok. Obojstranný kontumačný výsledok znamená započítanie výsledku 0:5 v neprospech obidvoch družstiev, body sa nepriznajú nikomu.
 3. O výsledku stretnutia, ktoré nebolo odohraté alebo bolo predčasne ukončené alebo bolo začaté po čakacej dobe alebo v ňom prišlo k závažnému previneniu niektorého z družstiev, rozhodne riadiaci orgán súťaže. Ak sa previní niektoré z družstiev, tento orgán posúdi závažnosť previnenia a môže:
  a) vyhlásiť kontumačný výsledok (odst.2)
  b) odpočítať družstvu, ktoré sa previnilo, dva body bez zvýhodnenia iného družstva
  c) poplatok za kontumáciu stanovený DHbL
 4. Za previnenie niektorého z družstiev, ktoré je trestané podľa odst. 3, sa považuje najmä:
  a) preloženie stretnutia bez súhlasu riadiaceho orgánu súťaže
  b) nenastúpenie na stretnutie z viny družstva
  c) nepripravené ihrisko z viny družstva
  d) nastúpenie družstva na stretnutie po čakacej dobe
  e) neoprávnený štart hráča alebo hráčov
  f) odmietnutie kontroly totožnosti hráča alebo hráčov
  g) zneužitie súpisky, nastúpenie na stretnutie bez súpisky
  h) predčasné ukončenie stretnutia z viny niektorého z družstiev
  i) vystúpenie družstva zo súťaže

Ak stretnutie nezačalo alebo začalo po čakacej dobe alebo bolo predčasne  ukončené z viny obidvoch družstiev, budú postihnuté podľa odst. 3 obidve  družstvá. Uvedené previnenia sú súčasne dôvodom na začatie disciplinárneho  riešenia podľa riadiaceho orgánu súťaže.

 1. Klub alebo družstvo potrestané zastavením činnosti prehráva kontumačným výsledkom všetky svoje stretnutia po dobu zastavenia činnosti, ak nie je trest vykonaný odčítaním bodov družstvu podľa disciplinárneho poriadku.
 2. Ak sa porušia ustanovenia pravidiel hokejbalu, súťažného poriadku a rozpisu súťaže, alebo v prípadoch, keby ich dôsledky mohli narušiť priebeh súťaže alebo ohroziť dobrú povesť DHbL, má riadiaci orgán súťaže právo rozhodnúť o výsledku stretnutia, prípadne o jeho anulovaní alebo kontumácii, aj keď neboli podané žiadne námietky.

Článok č. 2

Vystúpenie a vylúčenie zo súťaže
 1. Ak družstvo vystúpi zo súťaže alebo je zo súťaže vylúčené a:
  a) odohralo menej ako tretinu stretnutí súťaže alebo jej dlhodobej časti (ďalej len súťaže), doterajšie výsledky družstva sa anulujú a do súťaže sa nezapočítavajú
  b) odohralo viac ako dve tretiny stretnutí súťaže, zostávajúce výsledky družstva v súťaži sa kontumujú v prospech súpera a do súťaže sa výsledky takého družstva započítajú
  c) odohralo najmenej tretinu a najviac dve tretiny stretnutí súťaže, riadiaci orgán súťaže rozhodne, podľa ktorého bodu sa bude postupovať
 2. Za tri kontumačné výsledky v jednom ročníku je družstvo automaticky vylúčené zo súťaže bez ohľadu na počet získaných bodov. Do tohto počtu sa nezapočítavajú kontumačné výsledky po dobu zastavenej činnosti družstva.Družstvo, ktoré vystúpilo alebo bolo vylúčené zo súťaže, sa už nemôže do súťaže v tom istom ročníku vrátiť a považuje sa za zostupujúceho. Hráči družstva majú zastavené prestupy až do vyrovnania finančných záväzkov družstva.

Článok č. 3

Určenie poradia družstiev
 1. Spôsob započítavania výsledkov v priebehu súťaže a jej časti stanoví Rozpis súťaže, ktorým môže byť na začiatku súťaže alebo jej časti pridelená družstvu (družstvám) bodová bonifikácia podľa predchádzajúceho umiestnenia.
 2. Poradie družstiev v dobe, keď ešte neskončila súťaž alebo jej časť, sa určí podľa:
  a) celkového počtu bodov
  b) rozdielu gólov
  c) väčšieho počtu strelených gólov
 3. Poradie družstiev po skončení súťaže alebo jej časti medzi družstvami zaradenými do tej istej skupiny súťaže sa určí podľa:
  a) celkového počtu bodov
  b) ak dve alebo viac družstiev majú rovnaký celkový počet bodov, ich poradie bude určené vzájomnými stretnutiami medzi týmito družstvami (v prípade rovnosti bodov troch alebo viacej družstiev sa ich poradie určí pomocou zvláštnej tabuľky, zostavenej z výsledkov stretnutí zohraných medzi týmito družstvami)
  c) ak rovnosť bodov zo vzájomných stretnutí trvá, potom rozhoduje rozdiel gólov zo stretnutí zohraných medzi týmito družstvami a družstvo s väčším kladným rozdielom alebo s menším záporným rozdielom získa vyššie poradie
  d) ak družstvá majú rovnaký rozdiel gólov zo vzájomných stretnutí, potom vyššie poradie získa družstvo s väčším počtom strelených gólov zo vzájomných stretnutí
  e) ak rovnosť trvá naďalej, potom rozhoduje rozdiel gólov zo všetkých stretnutí zohraných v súťaži (skupine), pokiaľ družstvá hrali rovnaký počet stretnutí s rovnakými súpermi
  f) ak majú družstvá rovnaký rozdiel gólov aj zo všetkých stretnutí, potom vyššie poradie získa družstvo s väčším počtom strelených gólov zo všetkých stretnutí

OPRÁVNENÉ ROKOVANIA

Článok č. 1

Námietky
 1. Proti porušovaniu regulárnosti súťaže porušením poriadkov a záväzných dokumentov DHbL alebo porušením pravidiel hokejbalu môže klub podať námietku.
 2. Námietku, ktorá súvisí s konkrétnym stretnutím, je možné odoslať riadiacemu orgánu súťaže:
  a) v dlhodobých súťažiach doporučenou osobne riadiacemu orgánu súťaže najneskôr do troch dní po skončení stretnutia. V rovnakej lehote musí poslať kópiu aj strane, proti ktorej sa námietka podáva. Toto platí iba pre prípady, ktoré sa uskutočnili v dobe od podpisu Zápisu o stretnutí do odchodu družstva z areálu ihriska. Skutočnosti známe do podpisu Zápisu o stretnutí zodpovednými zástupcami alebo kapitánmi družstva oznámi zodpovedný zástupca alebo kapitán družstva rozhodcom stretnutia.
 3. Námietka v dlhodobej súťaži, musí obsahovať:
  a) názov podávajúceho klubu
  b) označenie riadiaceho orgánu súťaže, ktorému sa podáva
  c) stranu, proti ktorej sa námietka podáva
  d) dôvod námietky, dôkazy, svedkovia
  e) žiadosť o čo podávajúci klub žiada
  f) meno a priezvisko zodpovedného zástupcu oprávneného zastupovať klub.
 4. Strana, proti ktorej sa námietka podáva, je povinná poslať svoje vyjadrenie k námietke najneskôr do troch dní od obdržania kópie námietky. Ak tak neurobí, námietka sa prejedná bez jeho vyjadrenia.
 5. Námietku v dlhodobých súťažiach prejednáva riadiaci orgán súťaže čo najskôr, najneskôr však do 15 dní od doručenia. V krátkodobých súťažiach prejednáva námietku vedenie súťaže v termíne dostatočnom pre prípadnú nápravu.
 6. Námietka, ktorá nespĺňa ustanovenia tohto poriadku nebude prerokovaná.
 7. Námietka sa môže stiahnuť do začatia jeho prerokovania.
 8. Námietky proti skutočnostiam známym počas stretnutia alebo ihneď po stretnutí (stručné, výstižné) rozhodcovia na žiadosť vedúceho alebo kapitána družstva zaznamenajú do Zápisu o stretnutí a nechajú si ich zodpovedným zástupcom alebo kapitánom družstva podpísať, inak ich orgán, ktorý ich prerokováva, nebude brať do úvahy. Zodpovedný zástupca alebo kapitán družstva môže námietku uplatniť výhradne pred podpisom Zápisu o stretnutí proti:
  a) štartu niektorého hráča súperovho družstva
  b) výstroje hráčov súperovho družstva
  c) neregulárnemu priebehu stretnutia (napr. že sa časť stretnutia odohrala za zníženej viditeľnosti, zlých poveternostných podmienok, na ihrisku nespôsobilom na stretnutie)
 9. Zodpovedný zástupca ani kapitán družstva nemôžu podať námietku proti výkonu rozhodcov.
 10. Pripomienky k výkonu rozhodcov a udeleným trestom sa môžu uplatniť len formou sťažnosti na komisiu rozhodcov príslušného riadiaceho orgánu. Rozhodcovia sú povinní na zadnú stranu Zápisu o stretnutí (prípadne na prílohu k Zápisu) uviesť všetky rozhodné okolnosti, vyjadrujú sa najmä:
  a) k námietkam
  b) k udeleným trestom v hre
  c) k priestupkom, o ktorých ich informoval riadiaci orgán súťaže
  d) k opatreniam prijatým v priebehu stretnutia proti príslušníkom družstiev
  e) k svojim závažným rozhodnutiam a sporným herným situáciám
  f) k dôvodu neskorého začatia stretnutia a prípadného dôvodu čerpania čakacej doby
  g) k prípadným zraneným hráčom v stretnutí (zavinené alebo nezavinené zranenie, či hráč dohral a pod.)

V prípade, že na uvedenie poznámok na zadnú stranu Zápisu o stretnutí nie je dôvod, zapíše rozhodca na zadnú stranu „BEZ POZNÁMOK“ . Všetky poznámky uvedené na zadnej strane Zápisu o stretnutí (prípadne na prílohe k Zápisu) musia podpísať obidvaja rozhodcovia a zodpovední zástupcovia alebo kapitáni družstiev.

 1. Námietka proti technickým chybám rozhodcov nemôže mať vplyv na výsledok dosiahnutý na ihrisku.
 2. Orgán, ktorý námietku prerokováva urobí záver, či je alebo nie je námietka oprávnená. Ak je námietka oprávnená súčasne urobí opatrenia a rozhodnutie. Výsledok rokovania sa podávajúcemu klubu oznámi písomne do 8 dní od prerokovania.
 3. Zodpovedný zástupca, ktorý je členom jednej zo strán, nemôže rozhodovať o námietke ani sa zúčastniť prerokovania.